Pytania i odpowiedzi

Umowa zawarta na czas oznaczony nie wymaga wypowiedzenia. W umowie wyszczególniona jest data rozpoczęcia i zakończenia okresu najmu.
Umowa zawarta na czas nieoznaczony wymaga wypowiedzenia. W umowie wyszczególniona jest data rozpoczęcia okresu najmu, lecz nie ma daty jego zakończenia.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Umowa zawarta na czas oznaczony kończy się określonego dnia i nie ma konieczności jej wypowiadania.
Umowę zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć w szczególnych przypadkach.

Wzajemny (tj. obowiązujący zarówno Najemcę, jak i Wynajmującego) okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej na czas nieoznaczony wynosi 6 miesięcy.
Wzajemny okres wypowiedzenia umowy najmu pojedynczego pokoju zawartej na czas nieoznaczony wynosi 3 miesiące.
Wzajemny okres wypowiedzenia umowy najmu komórki lokatorskiej lub podobnego pomieszczenia zawartej na czas nieoznaczony wynosi miesiąc.

W takiej sytuacji należy złożyć pisemną skargę do Wynajmującego.
Ustawa o najmie lokali stanowi, że w sytuacji, gdy mieszkańcy budynku zakłócają spokój innych mieszkańców lub łamią przepisy ustawy o budynkach wielorodzinnych, Najemca powinien zgłosić to Wynajmującemu.
Członkiem wspólnoty mieszkaniowej jest Wynajmujący/właściciel, a nie Najemca, w związku z czym Wynajmujący/właściciel ma możliwość wniesienia skargi oraz dokonania zmian.
Brak odpowiedzi ze strony Wynajmującego może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.
Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym jest ostatecznym rozwiązaniem dopuszczanym przez ustawę, dlatego istotne jest, aby zostało odpowiednio przeprowadzone.
Zachęcamy Wynajmujących do skontaktowania się z punktem pomocy prawnej prowadzonym przez Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów przed wypowiedzeniem umowy najmu w trybie natychmiastowym, aby upewnić się, że cały proces przebiega zgodnie z wymogami prawa.

Tak, jeśli Wynajmujący wymaga wpłacenia kaucji jako zabezpieczenia umowy najmu.
Wynajmujący może wybrać spośród kilku rodzajów zabezpieczenia umowy. Najemca ma prawo odmówić wpłacenia depozytu pieniężnego (kaucji), pod warunkiem że w zamian przedstawi inny rodzaj zabezpieczenia, który w opinii Wynajmującego będzie satysfakcjonujący.

Wynajmujący ma prawo do sprzedaży wynajmowanego lokalu bez uzyskania zgody Najemcy.
Nowy nabywca lokalu przystępuje do uprzednio zawartej umowy najmu na miejsce poprzedniego właściciela i przejmuje wszystkie uprawnienia oraz obowiązki w stosunku do Najemcy.
Sytuacja prawna Najemcy co do zasady pozostaje zawsze bez zmian, niezależnie od tego, że doszło do zmiany właściciela lokalu.
Inna interpretacja przepisów może obowiązywać w przypadku zmiany właściciela w wyniku bankructwa lub sprzedaży przymusowej.

Zgodnie z ustawą przed przekazaniem lokalu Najemcy oraz po zakończeniu okresu najmu należy przeprowadzić jego odbiór. Podczas odbioru sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym lokal, jego stan i wyposażenie powinny zostać szczegółowo opisane (np. kuchenka i inne urządzenia). Celem przeprowadzenia odbioru jest przedstawienie stanu lokalu przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu najmu. Wynajmujący może udowodnić, że Najemca spowodował szkody w lokalu w trakcie trwania okresu najmu, przedstawiając protokół z odbioru lokalu. Analogicznie Najemca może przedstawić protokół odbioru, aby wykazać, czy szkody, o które został oskarżony, były wcześniej lokalu.

Ustawa nie definiuje kwalifikacji rzeczoznawcy, może więc to być dowolna osoba, na którą zgodzą się obie strony umowy.
Najemcy zaleca się w razie potrzeby wezwanie niezależnego rzeczoznawcy, który jest ekspertem w dziedzinie wymagającej opinii,
np. gdy spór między stronami dotyczy kaloryfera, który się nie nagrzewa, wówczas specjalistą w tej dziedzinie będzie hydraulik.
Jeżeli tylko jedna ze stron zażąda wezwania rzeczoznawcy, wówczas pokrywa ona koszty przeprowadzenia przez niego odbioru lokalu. Koszty odbioru przed przekazaniem lokalu Najemcy i po zakończeniu okresu najmu strony pokrywają po połowie.

Wynajmujący nie ma prawa samodzielnie podjąć się eksmisji Najemcy, gdy ten odmawia opuszczenia lokalu, nawet pomimo wysłania mu pisemnego wypowiedzenia umowy najmu.
Jeżeli Wynajmujący zdecyduje się samodzielnie podjąć się eksmisji Najemcy, bez przeprowadzenia postępowania w sprawie z powództwa o eksmisję, może on zostać uznany za winnego włamania zgodnie z art. 231 ustawy Kodeks Karny (isl. Almenn hegningarlög).
Jeżeli Najemca chce rozpocząć postępowanie w sprawie z powództwa o eksmisję, musi złożyć wniosek o przeprowadzenie eksmisji.
Po zatwierdzenia pozwu przez sąd wniosek o przeprowadzenie eksmisji zostaje wysłany do urzędu wojewódzkiego, który zatwierdza przeprowadzenie eksmisji.
Wynajmujący może przeprowadzić eksmisję, wyłącznie pod nadzorem wojewody (isl. Sýslumaðurinn).

Nie, generalnie kaucja nie jest zwracana automatycznie po wyprowadzce.
Wynajmujący ma 4 tygodnie na złożenie pisemnego wniosku o wykorzystanie kaucji.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Czynsz może wzrosnąć proporcjonalnie do wskaźnika cen, jeżeli taki zapis zawarto w umowie najmu.
W przeciwnym wypadku Najemca musi zatwierdzić każdą podwyżkę czynszu, aby mogła ona wejść w życie w trakcie obowiązywania okresu najmu.
Jeżeli Najemca nie zgodzi się na podwyżkę czynszu, wówczas Wynajmujący musi wypowiedzieć obowiązującą umowę najmu i sporządzić nową, z wyższym czynszem.
W związku z powyższym warto wspomnieć o prawie pierwszeństwa Najemcy do kontynuowania najmu (patrz tutaj).

Wypowiedzenie umowy najmu, zgodnie z przepisami ustawy o najmie lokali, musi zawierać wzajemny okres wypowiedzenia.
Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju lokalu (lokal mieszkalny, pojedynczy pokój lub komórka lokatorska).
Zgodnie z ustawą o najmie lokali okres wypowiedzenia umowy najmu, np. lokalu mieszkalnego, wynosi 6 miesięcy.
Zerwanie umowy jest natomiast jednostronnym działaniem ze strony Wynajmującego lub Najemcy.
Wypowiadając umowę najmu w trybie natychmiastowym, należy działać w zgodzie z wytycznymi umowy o najmie lokali, w przeciwnym wypadku takie wypowiedzenie nie będzie miało mocy prawnej.
W przypadku wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym okresy wypowiedzenia nie są przestrzegane, a Najemca musi opuścić lokal w bardzo krótkim czasie.
Analogicznie, jeżeli umowa zostanie zerwana przez Najemcę, musi on szybko opuścić wynajmowany lokal.
Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym jest ostatecznym rozwiązaniem dopuszczanym przez ustawę, dlatego istotne jest, aby zostało odpowiednio przeprowadzone. Zachęcamy Wynajmujących i Najemców do skontaktowania się z punktem pomocy prawnej prowadzonym przez Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów przed wypowiedzeniem umowy najmu w trybie natychmiastowym, aby skorzystać z konsultacji.

Wszelkie naprawy i prace konserwatorskie przeprowadzane przez Wynajmującego powinny przebiegać szybko i sprawnie, tak aby były jak najmniej uciążliwe dla Najemcy.
Jeżeli prace remontowe wykonywane przez Wynajmującego spowodują ograniczenie możliwości użytkowania lokalu przez Najemcę, przysługuje mu za ten okres procentowe obniżenie wysokości czynszu.
Jeżeli strony nie będą mogły dojść do porozumienia w sprawie procentu przysługującej obniżki, mogą zwrócić się o opinię do rzeczoznawcy.
Opinia rzeczoznawcy rozstrzyga kwestię obniżki czynszu. Jeżeli jedna ze stron umowy jest niezadowolona z wydanej opinii, może ją zaskarżyć do Komisji ds. Skarg Mieszkaniowych.

Nie, Najemca nie może przestać opłacać czynszu, nawet w sytuacji gdy Wynajmujący nie wprowadza niezbędnych usprawnień.
Gdy Najemca zaprzestanie płacenia czynszu, Wynajmujący uzyska podstawę do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
Najemca musi postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o najmie lokali, w sytuacji gdy wnioskuje do Wynajmującego o wprowadzenie usprawnień w lokalu (patrz tutaj).

Nie, Wynajmujący nie może w każdej chwili wejść do wynajmowanego lokalu.
Wynajmujący ma prawo dostępu do wynajmowanego lokalu w celu przeprowadzenia remontów, a także w celu monitorowania stanu lokalu i zachowania Najemcy, pod warunkiem że poinformuje Najemcę o swojej wizycie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeżeli Wynajmujący nie rozpocznie usuwania wad w ciągu 4 tygodni od wysłania przez Najemcę pisemnego powiadomienia, Najemca ma prawo do ich samodzielnego usunięcia, którego koszty odliczy od następnego czynszu, pod warunkiem przedłożenia kosztorysu zatwierdzonego przez rzeczoznawcę.
Jeżeli Wynajmujący nie usunął wad w lokalu ograniczających możliwość korzystania z niego przez Najemcę w ciągu 8 tygodni od otrzymania powiadomienia, wówczas Najemca, który nie skorzystał z prawa do ich samodzielnego usunięcia, ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

Zgodnie z ustawą Najemca jest zobowiązany do konserwacji wyposażenia, takiego jak zamki w drzwiach, krany czy gniazdka elektryczne.
Jeżeli strony zdecydują się na inny podział obowiązków związanych z konserwacją lokalu, niż wskazuje ustawa, wówczas umowa najmu musi zawierać szczegółowy opis takich ustaleń.
Jeżeli Najemca lub osoby, którym udostępnił lokal, spowodowały szkody w lokalu lub jego wyposażeniu, Najemca jest zobowiązany do podjęcia środków w celu ich naprawy, tak szybko, jak to tylko możliwe.

Podczas przekazania lokal powinien być w idealnym stanie, wysprzątany, mieć całe szyby w oknach, sprawne zamki i kontakty elektryczne, działające urządzenia sanitarne i gospodarstwa domowego itp.
W niektórych przypadkach okazuje się, że lokal nie spełnia warunków umożliwiających zamieszkanie w nim, jeszcze przed przekazaniem go Najemcy. W takiej sytuacji umowa najmu przestaje obowiązywać.
Jeżeli Najemca nie jest zadowolony ze stanu lokalu, to wówczas powinien w ciągu miesiąca powiadomić pisemnie Wynajmującego o rzeczach, które wymagają naprawy.
Jeżeli wady w lokalu są widoczne już podczas jego przekazywania, wówczas Najemca ma 14 dni na ich zgłoszenie.

Zgodnie z podstawową zasadą obowiązującą w tym zakresie umowę najmu zawiera tylko jedna osoba, tj. jeden z małżonków lub partnerów.
Ustawa o związkach małżeńskich stanowi, że w związku małżeńskim obie osoby ponoszą odpowiedzialność za umowę najmu.
W razie śmierci Najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu ma prawo wejść jego małżonek (również partner z nieformalnego związku, po spełnieniu określonych warunków).
Ta sama zasada obowiązuje również, gdy jeden z małżonków się wyprowadza, a drugi zamierza pozostać w lokalu.
W przypadku gdy rozwodzące się małżeństwo nie potrafi dojść do porozumienia w kwestii umowy najmu, wówczas wojewoda decyduje, które z małżonków powinno kontynuować umowę.

Ustawa o najmie lokali stanowi, że swoje skargi należy kierować do Wynajmującego na piśmie.
Wiadomość e-mail spełnia przesłanki komunikacji w formie pisemnej.

Nie, płacenie czynszu „na czarno” nie wpływa na sytuację prawną Najemcy.
Wszystkie postanowienia ustawy o najmie lokali mają zastosowanie do umowy najmu.

 

W przypadku braku pisemnej umowy uznaje się, że strony zawarły umowę najmu na czas nieoznaczony, i w związku z tym zastosowanie mają wszystkie przepisy, które stosuje się w odniesieniu do takiej umowy.

Nie, płacenie czynszu „na czarno” nie wpływa na sytuację prawną Najemcy.

Wszystkie postanowienia ustawy o najmie lokali mają zastosowanie do umowy najmu.

W przypadku braku pisemnej umowy uznaje się, że strony zawarły umowę najmu na czas nieoznaczony, i w związku z tym zastosowanie mają wszystkie przepisy, które stosuje się w odniesieniu do takiej umowy.

Leigjendaaðstoðin notar vafrakökur til að bæta upplifun og greina umferð um vefinn.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Stores the user's cookie consent state for the current domain.
  • CookieConsent

Hafna öllum vafrakökum
Samþykkja allar vafrakökur